Munkáltatói felmondás minta 2019

Munkáltatói felmondás minta 2019

Rendes felmondás – munkáltató

……………..(név)

……………..(munkakör)

részére

Rendes felmondás
(határozatlan idejű munkaviszony megszüntetése munkáltatói rendes felmondással)

Közlöm Önnel, hogy az ….. év ……. hónap …. napján kelt munkaszerződéssel létesített, határozatlan időre szóló munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 89. §-ában foglaltak alapján …….. felmondási idővel …. év …….. hónap …… napjára rendes felmondással ezennel megszüntetem.

A felmondás indoka a következő: ………………………………

……………………………………………………………………………

A vonatkozó törvényi előírás értelmében a felmondási idő felére felmentem Önt a munkavégzés alól. A munkavégzés alóli felmentést – a felmentési idő felének megfelelő időtartamban – az Ön kívánságának megfelelő időben és részletekben határozom meg, ezért kérem, hogy jelen levelem kézhezvételét követő ….. napon belül jelezze az ezzel kapcsolatos igényét. A felmentés időtartamára átlagkeresete illeti meg.

Közlöm Önnel, hogy a felmondási idő alatt a munkavállaló jogosult a munkaviszonyának megszüntetését a munkavégzés alóli felmentése előtti időpontra kérni, ebben az esetben a munkaviszonyát az Ön által megjelölt időpontban szüntetem meg.

A munkaviszonyának munkáltatói rendes felmondás következtében történő megszűnésre tekintettel végkielégítésként ….. havi átlagkeresetre jogosult, amelyet a munkabérével, egyéb járandóságával együtt az utolsó, munkában töltött napon fizetünk ki. Ekkor veheti át munkaviszony megszűnése estén kötelezően kiállítandó munkáltatói igazolásokat is.

Munkaviszonya megszüntetésekor munkakörét az erre előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni.

Amennyiben Ön a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságát még nem kapta meg, úgy azt a ki nem adott szabadság időtartamára járó távolléti díj összegében pénzben megváltjuk. Ellenkező esetben, azaz ha a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesítése, valamint a szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) a Munka Törvénykönyvéből, illetőleg kollektív szerződésből vagy üzemi megállapodásból származó igényének érvényesítése érdekében munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A keresetlevelet a munkaviszony megszüntetésének közlésétől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni.

Kelt:…….., 200.. …. hónap … nap

……………………

munkáltató

Megjegyzés

(az Mt. és a joggyakorlat alapján)

1. bekezdéshez

A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti.

Felmondási korlátozást, tilalmakat az Mt. 89. § (7) bekezdése és a 90. §-a tartalmazza.

A felmondási idő legalább harminc nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg; ettől érvényesen eltérni nem lehet. A harmincnapos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő arányában hosszabbodik.

2. bekezdéshez

A munkáltató – a nyugdíjazás kivételével – köteles felmondását megindokolni. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás önmagában nem szolgálhat a határozatlan idejű munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetésének indokául. A munkavállaló munkavégzésére vagy magatartására hivatkozással történő munkáltatói felmondás előtt lehetőséget kell adni a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.

3-4. bekezdéshez

A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a munkavégzés alól felmenteni. Ennek mértéke a felmondási idő fele. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni. A munkavégzés alól a munkavállalót – legalább a felmentési idő felének megfelelő időtartamban – a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni. A munkavégzés alóli felmentés időtartamára a munkavállalót átlagkeresete illeti meg. Nem illeti meg átlagkereset a munkavállalót arra az időre, amely alatt munkabérre egyébként sem lenne jogosult. Ha a munkavállalót a felmondási idő letelte előtt a munkavégzés alól végleg felmentették és a munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavállalónak a munkavégzés alóli felmentése után következett be, a már kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet. A felmentés tartamára kifizetett átlagkereset akkor sem követelhető vissza, ha a munkavállaló a felmentési idő alatt munkavégzéssel járó jogviszonyt létesít. A munkáltató rendes felmondása esetén, ha a munkavállaló a felmondási idő alatt munkaviszonyának megszüntetését a munkavégzés alóli felmentése előtti időpontra kéri, a munkáltató köteles a munkaviszonyt a munkavállaló által megjelölt időpontban megszüntetni.

5. bekezdéshez

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjra válik jogosulttá. A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a munkáltatónál meghatározott időtartamban fennálljon. A munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

6. bekezdéshez

A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az erre előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles megfelelően biztosítani.

7. bekezdéshez

A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani. Ha a munkavállaló a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni. Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha a munkaviszony a munkavállaló nyugdíjazása miatt szűnt meg. A szabadság időtartamára távolléti díjat kell fizetni.

8. bekezdéshez

A munkavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesítése, valamint a szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) a Munka Törvénykönyvéből, illetőleg kollektív szerződésből vagy üzemi megállapodásból származó igényének érvényesítése érdekében az Mt. rendelkezései szerint munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A keresetlevelet az intézkedés közlésétől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatban, ideértve a közös megegyezésen alapuló megszüntetést is. A munkáltató az írásbeli intézkedése elleni jogorvoslat módjáról és határidejéről köteles a munkavállalót írásban kioktatni.

Az írásbeli nyilatkozat – így a rendes felmondás is – akkor tekinthető közöltnek, ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre jogosult személynek adják át. A közlés akkor is hatályos, ha az átvételt az érdekelt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza; erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

Be the first to comment on "Munkáltatói felmondás minta 2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


17 − hat =

error: Content is protected !!