Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása 2017/2018

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása 2017/2018

A fiatal házasok első lakáshoz jutásával kapcsolatban adott támogatásban (a továbbiakban: fiatal házasok támogatása) részesülhet az a fiatal házas kérelmező, akinek legalább az egyik tagja ténylegesen, állandó jelleggel legalább 3 éve Budapesten lakik és lakó- vagy tartózkodási helye Budapesten van.

Fiatal a házaspár, ha a támogatás biztosítása iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

A kérelmezők részére adott támogatás kizárólag Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén használható fel.

A fiatal házasok támogatása nyújtható:

  1. magántulajdonú lakás építéséhez (ideértve tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával történő önálló lakás építését), amennyiben a kérelmezők kizárólagos tulajdonossá válnak, tulajdonukba önállóan terhelhető, műszakilag önálló lakásnak minősülő résztulajdon kerül. A vásárolt, illetve épített ingatlant haszonélvezeti jog nem terhelheti.
  2. értékesítés céljára épített, illetve építtetett lakás vásárlásához,
  3. magánszemélyektől történő lakás vásárlásához,
  4. az önkormányzat által elidegenítésre kerülő lakás megvásárlásához kizárólag abban az esetben, ha a lakás beköltözhető állapotban forgalmi értéken kerül eladásra.

A vásárolt lakás ára, vagy az építendő lakás építési költsége az előző évi fővárosi – évente a Pénzügyminisztérium által közzétett – átlagköltséget nem haladhatja meg.

A támogatásnál méltányolható lakásigények

A lakásigény akkor tekinthető méltányolhatónak, ha az együttköltözők lakásigénye a táblázatban foglalt – maximum – szobaszámot és négyzetmétert nem haladja meg:

Együtt költöző                    Lakásigény szobaszáma 3 és több               Hasznos alapterület

családtagok                                         alsó                        maximum            gyermeknél                   maximum

2                                             1                             2                                             –                              60 m2

3                                             1,5                          2,5                                         –                              70 m2

4                                             2                             3                                             –                              80 m2

5                                             2,5                          3,5                                        4                             95 m2

6                                             3                             4                                           5                      110 m2

7                                             3,5                          4,5                                        6                      120 m2

8                                             4                             5                                           7                      130 m2

A fiatal házasok számára nyújtható támogatás egyösszegű és vissza nem térítendő.

A támogatás összege a vásárolt ingatlan vételárának, illetve az építendő lakás számlával, vagy költségvetési összesítővel igazolt építési költségeinek tíz százaléka, de maximum 1.000.000 Ft.

Nem részesülhetnek támogatásban azok a kérelmezők, akik a vásárolt, vagy építendő lakás költségének 20 %-ával – mint saját erő – nem rendelkeznek. A készpénz-megtakarításba az alapítvány-, az állami-, a munkáltatói támogatás és a pénzintézeti hitel nem számítható be.

A támogatás jövedelmi és vagyoni feltételei

Támogatás akkor adható, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének – 2015-ben 28.500 Ft – két és félszeresét (71.250 Ft/fő/hó). A forgalomképes vagyon mértéke nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 125-szörösét.

Az egy főre eső havi jövedelem megállapításához a családnak a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napjától visszamenőlegesen számított tizenkét hónap alatt megszerzett összes jövedelme egytizenketted részét el kell osztani a családtagok számával.

Nem részesülhetönkormányzati támogatásban az a fiatal házaspár, aki:

  • a meghatározott mértéken felüli lakást épít vagy vásárol,
  • együttköltöző családtagjai, vagy kiskorú gyermekei lakástulajdonnal,
  • l/2-ed vagy nagyobb tulajdoni hányaddal,
  • illetve bérlettel

rendelkezik, illetve rendelkezett.

A lakásigény mértékének számításánál a kérelmezőt – fiatal házaspár esetében a vállalt gyermeket (gyermekeket) – és azokat a családtagokat kell figyelembe venni, akiknél a támogatásra vonatkozó feltételeket vizsgálni kell.

A gyermek(ek) vállalására figyelemmel megállapított, nagyobb szobaszámú és alapterületű lakás vásárlásakor (építésekor) a vissza nem térítendő támogatás összegét – egy gyermek esetében három, két gyermek esetében hat évig – jelzálogjogi teherként fel kell tüntetni.

Amennyiben a vállalt gyermek(ek) nem születik(nek) meg határidőre, úgy a támogatás kamatmentes, visszatérítendő támogatásra változik és az önkormányzat részére a lakásépítés- és vásárlás helyi önkormányzati pénzügyi támogatásról szóló rendelet szabályai szerint vissza kell fizetni.

A gyermek(ek) vállalására figyelemmel megállapított, nagyobb szobaszámú és alapterületű lakás vásárlásakor az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell,hogy a vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vevő és az Önkormányzat között kötendő megállapodás alapján a megállapodásban rögzített tőkeösszeg és járulékai erejéig – vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg – jelzálogjog kerüljön a támogatást nyújtó Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

A támogatás igénylésének rendje

A fiatal házasok támogatása iránti igényeket az e célra rendszeresített formanyomtatványon lehet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján vagy a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodáján benyújtani.

A kérelem benyújtásakor mellékelni kell a támogatásra való jogosultság elbírálásához szükséges – a formanyomtatványon feltüntetett – iratokat.

A támogatásra vonatkozó jogosultságot és a nyújtandó vissza nem térítendő támogatás összegét a kérelem benyújtását követő hatvan napon belül a Képviselőtestület Egészségügyi,Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága állapítja meg.

A jogos igények kielégítése mindaddig teljesíthető, amíg az önkormányzat évi költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló összeg fedezetet nyújt.

Ha a kérelmező a támogatásra való jogosultság elbírálásához szükséges tényt vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közli, illetve a nyújtott támogatást nem a meghatározott célra használja fel, az önkormányzat a támogatás nyújtását megtagadja, illetve a jogtalanul igénybevett támogatást visszavonja.

A jogtalanul igénybevett támogatás összegét az igénybevétel napjától a kölcsönre érvényes és a mindenkori Ptk-ban szabályozott kamattal kell – egy összegben – visszafizettetni. Ennek érdekében végrehajtási eljárást (akár ingatlan végrehajtást) is le lehet folytatni.

CSOK >>>>> 10+10 millió támogatás családoknak

 

error: Content is protected !!